ANBI-informatie Protestantse Kerk Makkum e.o.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse gemeente te Makkum e.o.

Telefoonnummer (facultatief):

0515-233724 (scriba)

RSIN/Fiscaal nummer:

002663375

Website adres:

www. pkn-makkum.nl

E-mail:

pkn.scriba@makkum.nl

Adres:

De Polle 17

Postcode:

8754GW

Plaats:

Makkum

Postadres:

De Polle 17

Postcode:

8754 GW

Plaats:

Makkum

   


De Protestantse gemeente te Makkum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Makkum e.o.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, bestaande uit 13 ouderlingen, 8 diakenen, 4 Kerkrentmeestes + 4 ouderling-kerkrentmeesters deze vormen het college van kerkrentmeesters), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Het huidige college bestaat uit 7 leden en de administrateur. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website pkn-makkum.nl vindt u onze visie het beleidsplan 2018-2022 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag, rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Klik op: jaarverslag 2019   (het jaarverslag van 2020 is in de maak)

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

In de staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting 2020 inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening 2020 geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Wel dalen de inkomsten iets.

ANBIcijfers kerkrentmeesters2021

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant, jeugdwerker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vergoeding koster, organisten en vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Van Doniakerk.

Op 11 september 2020 heeft de overdracht plaatsgevonden van de Van Doniakerk, de kosterswoning en het bijbehorende parkeer terrein naar de nieuwe dorpsstichting Stichting Van Donia te Makkum. De stichting heeft zich tot doel gesteld om dit monumentale kerkgebouw in stand te houden ,van en door de Makkumer bevolking door middel van kunst, cultuur en debat, rouw- en trouwdiensten en nog een aantal kerkdiensten.

Corona.

Vanaf medio maart 2020 heeft de corona-pandemie groot effect gehad op de kerkelijke activiteiten. Kerkdiensten werden niet meer gehouden evenals vele binnen-activiteiten. Hiervoor in de plaats zijn er online-diensten georganiseerd met behulp van de onlangs aangeschafte nieuwe audioapparatuur, aangevuld met een camera. Ondanks de te verwachten terugloop in collecteopbrengsten zijn deze toch heel positief uitgevallen door het gebruik van de collecte-app en bankoverschrijvingen.  Ook is de jaarlijkse teruggang in de opbrengsten van de actie Kerkbalans dit jaar afgevlakt. Verder hebben er door deze crisis nodige besparingen plaats gevonden, o.a. stookkosten, personeelsvergoedingen, kosten gastpredikanten, schoonmaakkosten etc. Grotendeels hierdoor heeft het begrote operationeel resultaat van  min  €  5.897,-- geleid tot een positief resultaat van €  6.224,-- over 2020.

Kerkelijk centrum Het Anker.

In de kerkzaal is aan de voorzijde nieuwe isolerende beglazing aangebracht. Er mag worden verwacht dat dit effect zal hebben op de stookkosten.