Liturgisch-bloemschikken artikelen

  Project kindernevendienst en  Liturgische Bloemschikking tijdens adventstijd en kerst  2012

Thema;  Uitzicht

KND;de kinderen hebben een verwachtingsvol project. Iedere zondag in de advent tijd staat een profeet centraal die ieder een voorwerp heeft. Wat doet hij met het voorwerp en wat heeft dat met advent te maken? De profeten leefden toch heel lang voordat Jezus werd geboren? Waarom weten ze dan al van Jezus komst? Zoals je ziet zijn er veel vragen die in de komende weken een antwoord krijgt. Iedere zondag staat er een voorwerp centraal.

Ook is er een verrassing. Iedere zondag zijn jullie uitgenodigd want de verrassing bestaat uit 4 zondagen net als advent en tijdens de kerstviering is de verrassing een cadeau kompleet, net als de geboorte van Jezus het cadeau van God aan de mensen was.

LBS; Basisschikking; in alle schikkingen voor advent en kerst hebben we de bét, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet centraal staan. De letter moet van rechts naar links worden gelezen en als je de letter ziet dan lijkt het op een huis. Het betekent ook huis, maar het is niet gesloten, het huis is aan de linker kant open en geeft uitzicht op een Licht dat komen gaat. De eerste letter in Genesis en daarmee in de bijbel begint met een bét. Daar zit een verhaal aan vast, want elke letter in het Hebreeuwse alfabet heeft een verhaal met symbolische betekenis. De bét vertelt: je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in de rug; je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het leven en het Licht tegemoet gaan. Er is uitzicht en de toekomst is open. Het is Gods wens om een woonplaats te maken in onze gewone werkelijkheid. Elke zondag in advent komt het Licht dichter naar ons toe om met Kerst in het huis van de bét te schijnen, want in Beth-lehem, dat broodhuis betekent, is ons een kind geboren, het kind van het Licht.

 

1ste advent  02-12-2012; Zie de knoppen komen Lezing Zacharia 14:4-9,

Lucas 21:25-31

KND; De koning komt- Kom maar even kijken. De eerste profeet die aan het woord komt, is Zacharia. Hij vertelt dat de Heer op een dag koning zal worden over de hele aarde. Op die dag zullen er dingen gebeuren die je je bijna niet voor kunt stellen: licht wordt donker en donker wordt licht. En er zal helder, fris water ontspringen in Jeruzalem.

Het voorwerp vandaag is; een kroon.

LBS;Jezus vertelt een gelijkenis in de Lucaslezing van deze zondag. ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is.’ De tak in de schikking met dikke knoppen als symbool van het Leven dat aan het ontkiemen is en uitdrukt dat het koninkrijk van God nabij komt. Klein, maar onontkoombaar komt met de eerste brandende kaars het Licht van de Eeuwige naar ons toe.

 

   

 

2de advent 09-12-2012; Keer je naar het Licht. Maleachi 3:1-4, Lucas 3:1-6

KND; De tweede profeet die ons vertelt over zijn verwachting, is Maleachi. Hij vertelt over een bode, die de weg effent voor de Heer.

Het voorwerp vandaag is; een veger.

LBS; Johannes zet de gevestigde orde op zijn kop door de mensen op te roepen om hun leven anders in te richten. Kom tot inkeer, richt je op God en laat je in die Geest dopen. Dan worden de kromme wegen recht en zal al wat leeft zien hoe God redding brengt. De bét in de schikking staat iets schuin naar boven als symbool: richt je op God. Richt je leven op het Licht en laat dit Licht schijnen in je spirituele en aardse huis. De twee bloemen hangen onderste boven in de bét als symbool dat Johannes door zijn oproep de gangbare normen en waarden op zijn kop zet. De bloemen en de positie die zij innemen zijn ook een oproep aan ons om tot inkeer te komen en ons leven te richten op het Licht.

 

3de advent 16-12-2012;                                 Levend water Sefanja 3:14-20, Lucas 3:7-18

KND; ook Sefanja ziet uit naar een dag die komen gaat. Hij roept mensen op om te juichen en blij te zijn: ‘Jubel, vrouwe Sion! Zing van vreugde, Israël!’ God zal midden tussen de mensen zijn. Dat maakt niet alleen de mensen vrolijk, maar ook God zelf: ‘in zijn vreugde zal hij over je jubelen!'

Het voorwerp vandaag is; slingers

LBS; Johannes doopt mensen, maar niet voordat hij de bijl aan de wortel van het kwaad legt. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt zal worden omgehakt. Hij roept mensen- tollenaars en soldaten- op om te delen, te stoppen met corruptie en niemand af te persen. In de schikking staan een kan helder water en een kan vervuild water. Alleen maar mooie woorden roepen maar er niet naar handelen is voor Johannes huichelachtig. Egoïsme, corruptie en afpersing vertroebelen en vervuilen het leven. Als je je wil laten dopen dan hoort daarbij dat je vruchten voortbrengt die een nieuw leven waardig zijn. Alleen zo blijft het Levenswater zuiver en helder.

 

4de advent 23-12-2012; Vruchtbaar Leven                             Micha 5:1-4a, Lucas 1:39-45

KND; De stem van Micha klinkt ons in de Adventstijd bekend in de oren: ‘Uit jou, Betlehem, komt iemand voort…’ Micha vertelt over een vrouw die een kind zal krijgen. Dat kind zal voor mensen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Het voorwerp vandaag is; een kinderschoentje.

LBS; De ontmoeting van Maria en Elisabet is een feest van herkenning voor beide vrouwen. Elisabet voelt dat er iets bijzonders is met het kind in Maria’s schoot en roept Maria toe: ‘Gezegend is de vrucht van je schoot’. Maria antwoordt haar met een lofzang op de Heer. ‘De Eeuwige komt ons in deze ontmoeting tegemoet’. Het Licht begint door te breken.

Kerst 25-12-2012; Huis van het Licht                           Jesaja 52:7-10, Johannes 1:1-14

KND;Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Hij is de Zoon van God, een koning die voor mensen zal zorgen.

Het voorwerp vandaag is; ???????????????? Je wekelijkse verrassing is een kompleet cadeau.

LBS; In de lezing van Johannes lezen we dat ‘het Woord mens is geworden’. Johannes begint met het scheppingsverhaal:’In het begin…’ Dan voegt hij er in één adem aan toe dat het Woord mens is geworden en bij ons heeft gewoond. Johannes opent zijn verhaal met de bét en verkondigt dat het licht van het begin haar huis op aarde heeft gevonden. In de schikking brandt de kaars nu in het hart van de bét:

 ‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond.’Het licht van het begin is met de geboorte van Jezus het huis van de aarde en mensen binnengekomen.

We hopen samen met u een goede adventstijd en fijne kerst te vieren

Kindernevendienst en Liturgische Bloemschikcommissie.