Nieuws

    Overdrachtsdienst van Doniakerk

VanDoniakerk

Lees meer;

   Overdrachtsdienst van Doninakerk

  DeelWinkel Makkum

DeelWinkel

De DeelWinkel is weer open

>Lees meer DeelWinkel Makkum<

    KledingBus in Makkum 

DAbFY8wXkAAFE7r.jpg

 "Fryslân foar Rwanda"

 Fryslan_foar_Rwanda.jpg

       Inloopochtend 

  10234504-Coffee-cup-cartoon-Stock-Photo.jpg