Diaconie
 
Volgens de kerkorde en ordinantiën van de PKN zijn diakenen in het bijzonder geroepen tot:
“De dienst aan de tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van
liefdegaven”.
In onze gemeente verzorgen daarom de diakenen de Maaltijd van de Heer. Deze wordt 6
keer per jaar gehouden. 4 keer een lopende viering en 2 keer een zittende viering.
Tijdens de diensten wordt er geld ingezameld voor de doelen die vooraf worden vermeld in
het kerkblad “de Schakel” en/of afgekondigd. Dit zijn collecten die worden afgedragen aan
Kerk in Actie, maar soms ook bestemd zijn voor eigen/plaatselijke initiatieven.
In samenwerking met de ZWO wordt er een project gesteund met andere gemeenten vanuit
de classis.
“De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de eigen gemeente en
wereldwijd”
 
De diakenen proberen de vinger aan de pols te houden in zowel het eigen dorp en in de
wereld om morele en materiele steun te bieden waar dat nodig is. Ingespeeld wordt op hulp
in persoonlijke situaties, maar ook bij b.v. natuurrampen.
De bejaarde en zieke mensen krijgen rond de feestdagen bijzondere aandacht met een
attentie.
“De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping”
 
De diaconie probeert door voorlichting en het promoten van acties, gemeenteleden te
betrekken bij haar verantwoordelijkheid voor de naaste. Voorbeelden zijn:
- filmpjes die worden getoond voordat de collecte wordt gehouden
- uitdelen van folders, publicaties in het kerkblad
- organiseren van een kerstfeest voor het hele dorp
- het bezorgen van meegebracht fruit door gemeenteleden op Dankdag
- updates van het gezamenlijke project met de ZWO
“De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente
van diaconale aard”
De diaconie zorgt ervoor dat er steeds geld beschikbaar is om hun specifieke taken te
kunnen uitvoeren. Geld wat nodig is komt uit collectes, giften en opbrengsten uit vermogen.
ZWO:
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking valt ook onder de diaconie.
De ZWO van de Protestantse Gemeente te Makkum e.o. bestaat uit 5 personen, waaronder een paar diakenen.