A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Makkum e.o.
Telefoonnummer (facultatief): 06-42863502 (scriba) 
RSIN/Fiscaal nummer: 002663375

Nummer Kamer van Koophandel

Website adres:

976414620

www.pkn-makkum.nl

E-mail: Scriba.pknmakkum@gmail.com 
Adres: Oosterlaan 7 
Postcode: 8746 ND 
Plaats: Schraard
Postadres: Oosterlaan 7 
Postcode: 8746 ND Schraard
Plaats: Schraard

 

 

De Protestantse gemeente te Makkum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Makkum e.o.

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, bestaande uit 5 ouderlingen, 4 diakenen en 4 kerkrentmeesters, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente” 

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.pkn-makkum.nl vindt u het beleidsplan 2022- 2026 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/


Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

Predikanten en/of kerkelijk werkers ontvangen een beloning voor het geheel van hun ambtelijke werkzaamheden volgens bovenvermelde regelingen).

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan via deze link:

Jaarverslag 2023 (klik hier)

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen.  

  Schermafbeelding 2024 07 09 om 08.39.25

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

We zijn in 2022 gestart met het verduurzamen van het Kerkelijk Centrum Het Anker. Een deel van de verlichting is inmiddels vervangen door energiezuinige ledlampen. In 2023 zijn er 21 zonnepanelen geplaatst en is de cv-ketel voor het Kerkelijk Centrum Het Anker vervangen. In Januari komt daar nog een warmtepomp bij. 

Nadere toelichting

Balans. De waarde van de kerkelijke gebouwen is toegenomen met € 94.000. De waardestijging is toegevoegd aan de Herwaarderingsreserve welke is gevormd conform de richtlijnen van de PKN. Daarnaast is er geïnvesteerd in de video- en geluidsinstallatie. 

Aan de passivazijde zijn de nodige wijzigingen. Er is een Voorziening gevormd t.b.v. Duurzame investeringen die in 2023 en 2024 zullen plaatsvinden. Hieraan worden diverse subsidies en bijdragen vanuit Rijk/ Provincie/ PKN/ FIKS/ Gebiedsfonds NHH en de gemeenteleden gedoteerd. Een voorzichtige schatting geeft aan dat (op € 5.000 na) de volledige investeringen ad € 90.000 hieruit kunnen worden gedaan. De Voorziening 'Fancy Fair' is verplaatst naar de Bestemmingsreserves, om dit te kunnen bewerkstelligen is eenzelfde bedrag verantwoord onder de incidentele baten. 

De begraafplaatsen van Makkum, Cornwerd, Piaam en Skuzum zijn geïntegreerd in de jaarrekening van de kerk. Het feit dat enkele zaken vanuit de begraafplaatsen zijn gecorrigeerd, heeft ervoor gezorgd dat niet alle mutaties in FRIS aansluiten met de jaarrekening van deze begraafplaatsen. De eindsaldi doen dit nu wel waardoor in toekomstige jaren deze mutaties wel goed verwerkt kunnen worden. Verder staat onder de rekening-courant met begraafplaatsen een bedrag van € 30.000 verantwoord. Dit betreft de terugbetaling van 5 jaar bijdragen die vanuit de begraafplaats naar de kerk zijn geboekt 

Exploitatierekening. In totaal is het resultaat € 3.500 verbeterd t.o.v. voorgaand jaar. 

Aan de opbrengsten kant vallen de hogere opbrengsten van het kerkgebouw en de hogere vrijwillige bijdragen/ collecten. Aan de kostenkant zijn de energielasten behoorlijk gestegen. Zoals eerder te lezen wordt, d.m.v. de eerder genoemde investeringen, getracht deze kosten flink naar beneden te brengen. 

De opbrengsten uit Subsidies van € 46.000 worden onder de kosten Kerkelijke gebouwen gedoteerd aan de Voorziening Duurzame investeringen. Enkele andere posten die sterk afwijken van 2022, zijn de de kosten en opbrengsten van de buffetten/ kerktelefoon en kerkblad. Deze worden nu afzonderlijk weergegeven. 

Overige mutaties. Afgezien van de eerder genoemde posten van de begraafplaatsen en 'Fancy Fair' is er nog een legaat ontvangen en heeft de verkoop van een stukje land een boekwinst opgeleverd. Daarnaast is onder de incidentele lasten de terug te betalen bijdragen van de begraafplaatsen geboekt.