Regio-samenwerking

Onze gemeente is vertegenwoordigd in een Regio-overleg met omringende gemeenten te weten: Heidenskip, Workum, Witmarsum-Pingjum-Zurich, Arum-Kimswerd, Tjerkwerd-Dedgum, Exmorra-Allingawier-Parrega-Hieslum, Makkum, Schettens-Schraard-Longerhouw-Wons.

Twee keer per jaar is er een overleg. Daarin komen o.a. aan de orde: een gezamenlijke Regiozondag, eventuele uitgave van een incidenteel gezamenlijk kerkblad, overleg van de Diaconieën met de WMO, gezamenlijke jeugdactiviteiten.